วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556

หนังสือภายนอก


 

ที่ ศธ 0521.02/                                                                           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                                                                                              15 ถนนกาญจนวณิชย์
                                                                                                 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110                                              

                                                              วันที่ ............................................

เรื่อง    ...............................................................................................

เรียน  ................................................................................................

อ้างถึง  .............................................................................................

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1.  ............................................................................................
                    2.  …………………………………………………………………………………

                      (ข้อความ) ............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                     ………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                   ………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                ขอแสดงความนับถือ


                                                             (.............................................)
                                              ตำแหน่ง .....................................................
ส่วนราชการที่ออกหนังสือ
โทร.  ............................                   

1 ความคิดเห็น:

  1. http://www.personnel.psu.ac.th/per26.html
    ตัวอย่างจากลิงค์นี้ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

    ตอบลบ